29 September 2012, 20:48

 

Alex Abramov, Alexandr Ruchkin, Dmitry Ermakov, Dmitry Golovtchenko and others