22 May 2012, 00:37

 

 

Camp 8300 м

 

 

 

 

 

Up to 8300 м

 

 

 

 

 

 

North Col

 

Alex

 

 

Aznor Khadjiev

 

 

 

Sergey Larin

 

Gulme and Luda

 

 

 

Max Shakirov

 

 

 

Luda next morning

 

 

Fyodor Konyukhov