Providing expeditions
since 2005

Luda Korobeshko just sent sms - "All climbed!!!"
Here is a list of members of the expedition, had climbed to the top of the Peak Korzhenevskaya:

Vladimir A. Ivjansky
Victor V. Serov
Sergey G. Shchekoldin
Lyudmila  Korobeshko - the guide
Sergey Penzov - the guide